Tanio - Szybko - Solidnie
+48 692 901 015
Usługi ElektryczneInstalacje i Pomiary

Pomiary

Wykonujemy:

  • Kontrole stanu technicznego
  • Sprawdzanie odbiorcze i okresowe
  • Dokumentację techniczną z przeprowadzonych pomiarów

Kontrole stanu technicznego instalacji elektrycznych

Konieczność kontroli stanu technicznego instalacji elektrycznych normują odpowiednie przepisy prawa:

– Ustawa z dnia z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane [Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414];
– Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne [Dz.U. 1997 nr 54 poz. 348];
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [Dz.U. 2002 nr 191 poz. 1596];
– Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych [Dz.U. 2013 poz. 492].

Kontrole techniczne stanu instalacji i urządzeń elektrycznych powinny być przygotowywane i wykonywane według standardowych reguł technicznych z określonymi normami:

– PN-HD 60364-6:2016-07 Instalacje elektryczne niskiego napięcia − Część 6: Sprawdzanie;
– PN-EN 60079-17:2008 Atmosfery wybuchowe − Kontrola i konserwacja instalacji elektrycznych;
– PN-EN 62353:2008 Medyczne urządzenia elektryczne − Badania okresowe i badania po naprawie medycznych.

Pomiary elektryczne – lubuskie